အင်ဒိုနီးရှား

More: ဂျာဗား , ဘာလီကျွန်း , ဆူမားတြား , Kalimantan , Sulawesi , Nusa Penida , အသစ်ကဂီနီ , Komodo