ပနားမား

More: ပနားမားစီးတီး (မြို့) , Portobelo , Boquete , အူမကြီး , လာ့စ်ဗီး Tablas , ဒါဝိဒ်သည် , Balboa , လာ့စ်ဗီး Perlas , Pedas , Penonomé , လာ့စ်ဗီးဂျာ , Boca del Toro