ဣသရလေ

More: ဂျေရုဆလင် , တဲလ်အဗစ် , Kiryat Shmona , Beit ရှေမက် , တိဗေရိ , Safe , Netanya , ဟိုင်ဖာ , အာရှကေလုန်မြို့ , နာဇရက်မြို့သား , Afula