ရုရှားတွင်လီချင်စတိန်းသံရုံး

စိတ်ဝင်စားမှုလီချင်စတိန်းသံရုံးဆွစ်ဇာလန်သံရုံးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။

မော်စကိုဆွစ်ဇာလန်သံရုံး